OsobnÉ ÚDAJE

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti

Športový klub stolného tenisu
Kalinčiakova 2733/1,
955 01 Topoľčany,
Slovensko

, IČO:  ,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu „Spoločnosť“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vám ako dotknutej osobe

Spoločnosť poskytuje nasledovné informácie :

  • identifikačné údaje Spoločnosti:, IČO: , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. Vložka číslo: , kontaktný telefonický údaj spoločnosti: +421
  • kontaktné údaje osoby zodpovednej vo Firme za ochranu osobných údajov: e-mail: gdpr@sktto.sk, poštová adresa: Topoľčany

•Spoločnosť spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na účely vybavenia Vašej požiadavky zaslanej Firme zadanej prostredníctvom tohto webového formulára, •doba uchovávania osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty získaných od dotknutej osoby, na účely vybavenia jej požiadavky po dobu vybavenia požiadavky, •ako dotknutá osoba máte právo: i.požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,ii.na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, iii.na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, iv.na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,v.namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia,a vi.na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia•ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia •získavanie osobných údajov prostredníctvom tohto kontaktného formulára nie je zákonnou povinnosťou a nie ste prostredníctvom kontaktného formulára povinní poskytnúť na účely špecifikované vyššie Firme žiadne svoje osobné údaje, pričom pri neposkytnutí osobných údajov nie je možné tento kontaktný formulár Firme odoslať a Firmou spracovať